hjem

 

Hvem, hva, hvor?

Her har vi listet opp noen av de praktiske sakene som vi tror du ønsker å vite mer om:

Storemolla, med Hamtinden som markant seilingsmerke. Bildet tatt fra fergen på tur til Digermulen.

Lagets vedtekter

Store Molla Vel og Innbyggerforening

 • § 1 Navn
  Foreningens navn er Store Molla Vel og Innbyggerforening.

 • § 2 Formål
  Foreningen skal ivareta innbyggernes, næringslivets og brukernes fellesinteresser. 

 • § 3  Medlemskap
  Alle som er fylt 15 år og har betalt sitt medlemskap er å betrakte som fullverdige medlemmer i foreningen. Medlemmene må forholde seg lojalt til foreningens vedtekter. Kun medlemmer har møterett på årsmøtet, stemmerett og er valgbare til styret.

 • § 4 Årsmøte
  Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Ordinært årsmøte innkalles av styret med minst fire ukers varsel, og møtet avholdes innen 15. august hvert år. I innkallingen skal det gjøres oppmerksom på at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret innen to uker før årsmøtet avholdes. Senest en uke før årsmøtet holdes, sendes disse dokumentene til medlemmene:
  - Årsmelding fra styret.
  - Regnskapsoversikt.
  - Fullstendig saksliste.
  Bare saker som er oppført på sakslisten kan behandles. Det skal være en målsetting å avholde årsmøtet vekselsvis på Øyhelle, Brettesnes og i Ulvåg.

 • § 5  Styret
  Styret består av seks representanter. Det skal være en målsetting at både Ulvåg, Øyhelle og Brettesnes er representert i styret, og at flest mulig av representantene i styret er fastboende eller tilknyttet næringslivet på øya. Styret med leder skal velges av årsmøtet. For øvrig konstituerer styret seg selv med nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Årsmøtet velger også minst 3 vararepresentanter. Tre av styrets faste medlemmer og de tre vararepresentantene er på valg på årsmøtet. Styrets faste medlemmer har hver en funksjonstid på 2 år, mens vararepresentantene velges for ett år av gangen. I tillegg velges det hvert år en valgkomité på 3 medlemmer.Styret er foreningens utøvende organ som skal lede og ha ansvar for foreningens daglige virksomhet. Det holder sine møter på de tidspunkter som de selv har vedtatt. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

 • § 6  Økonomireglement
  Styret disponerer foreningens midler. Den valgte kasserer har hovedansvar for foreningens økonomi. Medlemskontigenten settes til kr 100,- per person per år. Regnskapsoversikt skal oversendes medlemmene før hvert årsmøte i henhold til § 4.

 • § 7  Vedtekter
  Vedtektene vedtas av årsmøtet. Vedtektsendringer kan kun vedtas av årsmøtet og må være oppført på sakslista. Vedtektsendringer kan ikke fremmes som benkeforslag på årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall, andre vedtak simpelt flertall.

 • § 8 Mollafestivalen/Molladagene Mollafestivalen/Molladagene er foreningens sommerarrangement, Styret har ansvar for organisering av arrangementet.  Styret og samarbeidende ungdomslag avgjør hvordan underskudd/overskudd skal fordeles.

 

 

kontakt | © Storemolla 2006

web ansvarlig: post@dine.no